Luật Sư Lạc Duy

Chuyên đề: “Kỹ năng Luật sư khi tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp lao động và những vấn đề cần lưu ý”

luat-su-lac-duy-5
Address:
2239 Longview Avenue, Bronx NY, New York 10458
Date:
March 17, 2019
Time:
8:00 am – 9:00 pm
Phone:
718-562-3534
Fax:
281-290-4755
Email:
betop@stylemix.net

Agenda

  • 8:00 pm: Welcome!
  • 8:10 pm: Openning event
  • 8:25 pm: Training
  • 8:55 pm: Coffee break
  • 9:00 pm: Closing Event

Event Registration